Pevně doufám, že vás první díl neodradil od této zajímavé problematiky a jste celí nažhavení na díl druhý. Musím vás ovšem varovat: Tento díl je opravdu sado-maso, žádná procházka olivovým hájem. Pokud se cítíte unavení nebo nevyspalí, nechte si ho až na zítra. Neuteče...

Pokud jste ještě i teď celí nažhavení, vzhůru do boje!


Vytváření distribučních archivů

Nyní se již můžeme pustit do samotného vytváření instalačních archivů. K tomu budeme potřebovat následující:

 • Nějaký dočasný adresář, kam umístíme veškeré soubory, které chceme po nainstalování na disku mít. Můžeme vytvářet i podadresáře. V případě, že chceme mít v našem archivu více balíků, je to dokonce vhodné.
 • Instalační skript, což je čistý textový soubor. Jeho vytvoření bude popsáno v kapitole Vytváření instalačního skriptu.
 • Program, který vezme všechny požadované soubory a instalační skript a zapakuje je do jednoho výsledného archivu. Tento program je součástí distribuce WarpINu a nemusíme jej tedy shánět. Jmenuje se WIC.EXE (zkratka z WarpIN Archive Creator) a práce s ním bude popsána v kapitole Vytváření archivu.

Typy archivů

Existují celkem čtyři typy instalačních archivů pro WarpIN. Mimo klasického pasivního archivu s příponou WPI je možné od verze WarpINu 0.9.14 vytvářet i tzv. samoinstalovatelné archivy, což jsou spustitelné soubory s příponou EXE. De facto se jedná také o WPI archivy, je k nim ale přidána spustitelná složka, tzv. stub.

Lze rozlišit tři typy samoinstalovatelných archivů:

 1. Nejjednodušším případem je WPI soubor doplněný doplněný pouze stubem, jehož úkolem je najít instalaci WarpINu a té říci, aby daný archiv nainstalovala. Soubor má samozřejmě příponu EXE. Stub, který se používá, je obvykle soubor STUB.EXE z adresáře WarpINu. Pokud není na cílovém počítači WarpIN nainstalován, instalace takového archivu skončí chybou. Výhoda oproti klasickým WPI archivům není skoro žádná. Dokumentace uvádí, že se tím potlačí problémy se stahováním WPI souborů (zřejmě stahování s ASCII režimu). To lze ale jednoduše udělat i správnou konfigurací WWW serveru.
 2. Je též možné do archivu zahrnout jakousi minimální instalaci WarpINu. Pokud potom není na cílovém počítači WarpIN nainstalován, z archivu se nejdříve rozbalí tato dočasná minimální instalace WarpINu a použije se pro instalaci požadovaného softwaru. Jestliže na cílovém počítači WarpIN nainstalovaný je, použije se pro možné pozdější odinstalování softwaru. Tento typ samoinstalovatelného archivu je vhodný v tom případě, kdy nechceme uživatele nutit, aby si před instalací našeho softwaru nainstaloval WarpIN. Pokud to ovšem neudělá, nelze provést pozdější řádnou deinstalaci, na tu je potřeba WarpIN nainstalovaný napevno.
 3. Posledním typem archivu je tzv. plná instalace WarpINu spolu s instalovaným softwarem. WarpIN je pak nainstalován úplně stejně jako v případě jeho samostatné instalace. Příkladem takového archivu je distribuce samotného WarpINu. Ten je od verze 0.9.14 distribuován ve formě EXE souboru, dříve to byl pouze ZIP soubor, který bylo nutno ručně rozpakovat.

Složení archivu

Jak již bylo řečeno, každý archiv se skládá z jednoho nebo více balíků a z instalačního skriptu. Dále pomineme samoinstalovatelné archivy, které mají navíc stub nebo různě velkou část WarpINu, principy zbytku obsahu jsou stejné pro všechny typy archivů.

Pro kompresi archivů se používá knihovna bzip2, kterou používají i některé kompresní programy. Binární formát souborů ovšem není kompatibilní neboť archivy WarpINu mají navíc určité specifické informace.

Balíky

Balík je skupina několika souborů (mohou být i v podadresářích), které jsou vždy instalované společně. To znamená, že soubory daného balíku jsou buď instalovány všechny najednou anebo žádný z nich. Balík si lze představit např. jako obyčejný ZIP soubor, který uvnitř obsahuje další soubory.

Balík ovšem nikdy není viditelný jako samostatný soubor, protože je vždy obsažen v nějakém archivu. Slouží tak pouze k jakémusi logickému seskupení instalovaných souborů. Z existence balíčků plynou následující vlastnosti WarpINu a instalovaných aplikací:

 1. Aplikaci lze vhodně rozkouskovat a nainstalovat pouze její části, o které má uživatel zájem.
 2. Každému balíčku lze přiřadit vlastní část konfigurace systému, která se provádí pouze tehdy, když je příslušný balíček instalován.
 3. Do globální databáze, spravované WarpINem, se zaznamenávají informace o balíčcích, nikoli o archivech. Pak lze upgradovat či deinstalovat pouze balíčky, nikoliv celé aplikace.

V instalačním archivu má každý balíček svoje číselné označení, tzv. index balíčku. Toto číslo přiděluje balíčku tvůrce archivu v instalačním skriptu a obvykle začíná od jedničky. Naproti tomu na cílovém systému -- v globální databázi WarpINu -- má každý balíček své unikátní ID, což je speciální řetězec, skládající se z dodavatele, pojmenování aplikace, pojmenování balíčku a tří čísel pro označení verze.

Díky rozdělení do balíčků tedy není uživatel nucen instalovat celou aplikaci. Aplikace pak může být rozdělena například na část, která je jazykově nezávislá (jeden balíček), a na část jazykově závislou, skládající se z několika balíčků, z nichž stačí nainstalovat pouze jeden.

Teoreticky je také možné updatovat již nainstalovaný balíček bez toho, aby to mělo jakýkoliv vliv na ostatní balíčky, nainstalované z téhož archivu.

Lze se také z jednoho archivu odkazovat na balíčky z druhého archivu, respektive je do archivu logicky zahrnout, aniž by tam byly umístěny fyzicky. Lze tak vytvořit hlavní archiv, odkazující na několik dalších archivů, přičemž uživatel si stáhne pouze ty archivy, které bude skutečně instalovat.

V globální databázi WarpINu jsou uchovávány informace o balíčcích, nikoli o archivech. Tím pádem tam nejsou ukládány ani instalační skripty, protože ty se vztahují k archivům (Jeden instalační skript se vztahuje k jednomu archivu a naopak.). Jsou tam však uloženy konfigurační informace balíčků, které jsou v původním instalačním skriptu umístěny.

Na závěr ještě krátké shrnutí:

 • Archiv je (velký) soubor, obsahující další soubory -- soubory, které budou instalovány za použití balíčků, a instalační skript.
 • Balíček není reprezentován jako soubor, je to pouze logické uskupení souborů určených k nainstalování a musí být umístěn v archivu.
 • Každý archiv obsahuje nejméně jeden balíček a právě jeden instalační skript, popisující všechny balíčky v archivu.
 • Globální databáze, spravovaná WarpINem, pracuje na úrovni balíčků, nikoli na úrovni archivů.

Výše popsaný způsob umožňuje co možná nejflexibilnější správu balíčků.

Na závěr výkladu o balíčcích si ještě uvedeme příklad, jak by mohl být pomocí WarpINu distribuován textový editor, rozdělený do několika balíčků:

 1. Musí existovat jeden základní balíček, který bude obsahovat spustitelné soubory a další soubory, které jsou nezbytně nutné pro běh programu. Jak bude uvedeno v kapitole Instalační skript, balíček lze označit jako vždy povinně instalovaný, takže uživatel nemůže jeho instalaci odmítnout.
 2. Bude existovat několik balíčků s národní podporou (NLS -- National Language Support), z nichž si uživatel vybere jeden.
 3. Budou existovat ještě další nepovinné balíčky, obsahující části aplikace, které nejsou nezbytně nutné pro chod editoru.

Všechny tyto balíčky budou umístěny v jednom archivu, který si uživatel stáhne a otevře ve WarpINu. Pokud by však výsledný archiv nabyl obřích rozměrů, může tvůrce aplikace balíčky rozdělit do více archivů. WarpIN pak bude schopen potřebné balíky, na které odkazuje hlavní balík, najít i v dalších archivech. Obecně však nelze tuto strategii doporučit, protože zbytečně dezorientuje uživatele.

Instalační skript

Každý archiv by měl obsahovat právě jeden instalační skript. Pokud tomu tak není, bude si WarpIN při startu stěžovat.

Instalační skript je čistý textový soubor, uchovávající informace o balíčcích obsažených v archivu a informace, které budou uživateli prezentovány během instalace. Tyto informace jsou rozděleny do jednotlivých obrazovek. Obrazovka může obsahovat prostý text, formátovaný text ve stylu HTML umístěný do rolovací plochy nebo kombinaci obojího. Poslední obrazovka před zahájením instalace obsahuje graficky znázorněnou strukturu balíčků spolu s informacemi ke každému balíčku. Tuto obrazovku tvůrce archivu neprogramuje. Instalační skript je WarpINem čten hned po otevření instalačního archivu.

Instalační skript obsahuje také informace o názvech balíčků, závislosti mezi balíčky, jména balíčků, které musí být instalovány společně s daným balíčkem (balíčky), informace o verzích balíčků, informace pro odinstalovaní, změny souboru CONFIG.SYS, třídy Workplace Shellu, které musejí být registrovány, atd.

Syntax instalačního skriptu je vzdáleně podobná značkovacím jazykům jako HTML. Používá bloky začínající určitou značkou ve špičatých závorkách a končící tou samou značkou s lomítkem před. Některé značky (otevírací) mohou mít parametry.

Celý skript je umístěn v bloku mezi značkami <WARPIN> a </WARPIN>. Ten obsahuje blok <HEAD> ... </HEAD>, specifikující balíky v archivu obsažené, a blok <BODY> ... </BODY>, specifikující informační obrazovky zobrazované uživateli během instalace.

Následující fragment kódu velmi zběžně ukazuje celkovou strukturu skriptu, která bude podrobně probrána v následující kapitole.

<WARPIN>
<HEAD>
<!-- Zde je seznam balíků -->
<PCK INDEX=celé_číslo
PACKAGEID=popis_balíku
TITLE=jméno_balíku
TARGET=cílový_adresář>
Balíček číslo 1
</PCK>

Zde jsou další balíčky...

</HEAD>
<BODY>
<!-- Obrazovka č. 1 -->
<PAGE INDEX=1 TYPE=typ_obrazovky>
<NEXTBUTTON TARGET=2>~Další</NEXTBUTTON>
<TEXT>
Vítejte!
</TEXT>
</PAGE>
<!-- Obrazovka č. 2 -->
<PAGE INDEX=2 TYPE=typ_obrazovky>
Informace o obrazovce...
</PAGE>

Zde jsou další obrazovky...

</BODY>
</WARPIN>

Vytváření instalačního skriptu

Nyní se podíváme podrobněji na to, jak napsat správný instalační skript. Jak již víme, celý skript je umístěn mezi značkami <WARPIN> a </WARPIN>. Skládá se ze dvou částí: hlavičky a těla. Hlavička je uvozena a ukončena značkami <HEAD> a </HEAD> a obsahuje výčet balíčků s jejich vlastnostmi. Tělo je zapouzřeno značkami <BODY> a </BODY> a popisuje se v něm sled uživatelských obrazovek.

Otevírací značka <WARPIN> může obsahovat celkem tři nepovinné parametry:

 1. VERSION="hlavní.vedlejší[.revize]" -- Tento parametr udává, že archiv může být zpracován pouze WarpINem, jehož verze je větší nebo rovna zadané verzi. Pokud není uvedena revize, předpokládá se 0. Pokud není parametr uveden vůbec, predpokládá se verze WarpINu 0.9.0 a vyšší.
 2. OS="operační_systém" -- Tento parametr udává minimální verzi operačního systému, která musí být použita pro instalaci archivu. Hodnota parametru může být jedna z následujících: OS2_2x (implicitní hodnota), OS2_3x, OS2_4x nebo OS2_45x. Poslední hodnota je používána na systémech OS/2 Warp 4 s instalovaným Fix Pakem 13 nebo na OS/2 Warp Server for e-Business, případně na systémech s Merlin/Aurora Convenience Pakem.
 3. CODEPAGE=kódová_stránka -- Tento parametr udává kódování, ve kterém je daný skript napsán. Pokud je kódování jiné než na cílovém systému, WarpIN se pokusí do tohoto kódování přepnout. Pokud se toto nezdaří, pokusí se WarpIN znaky do používaného kódování převádět. Pokud i to selže, uživatel bude varován a budou zobrazeny znaky bez konverze, tudíž nejspíše nesmysly. Implicitní hodnota tohoto atributu je kódová stránka 850.

Hlavička

Hlavička mezi značkami <HEAD> a </HEAD> je vlastně pouhým seznamem balíků, které jsou v daném archivu přítomny. Každý balík je opět uzavřen do značek <PCK> a </PCK>. Vytváření tohoto popisu balíků je hlavním námětem této kapitolky.

Místo definice balíků lze do hlavičky alternativně umístit blok <MSG> (od slova message -- vzkaz) ... </MSG>, který nemá žádné parametry. Úkolem tohoto bloku je informovat uživatele, že balíky umístěné v tomto archivu nelze nainstalovat přímo z tohoto archivu, ale z hlavního archivu, který na balíky tohoto archivu odkazuje. Text mezi značkami by tedy měl uživatele informovat, kde požadovaný hlavní balík sežene. Tento text bude zobrazen ve standardním message boxu a poté se instalace ukončí.

Předpokládejme dále, že píšeme skript pro archiv, který je jediný pro celou naši aplikaci, nebo je určen pro hlavní archiv aplikace. Naše hlavička se tak bude skládat pouze z bloků jednotlivých balíků.

Zvládnutí syntaxe bloku pro popis balíku je pravděpodobně to nejtěžší, s čím se u psaní skriptu potkáte. Syntax je následující:

<PCK INDEX=celé_číslo
PACKAGEID="dodavatel\aplikace\balík\hlavní\vedlejší[\revize]"
TITLE="název_balíku"
[EXTERNAL="[REQUIRED|]jméno_archivu"]
TARGET="adresář"
[BASE] [FIXED] [SELECT] [NODESELECT]
[REQUIRES=celé_číslo]...
[REQUIRES="dodavatel\aplikace\balík
\hlavní\vedlejší[\revize]"]...
[CONFIGSYS="výraz[|modifikátory...]"]...
[REGISTERCLASS="jméno_třídy|cesta_k_DLL"]...
[REPLACECLASS="staré_jméno_třídy|nové_jméno_třídy"]...
[CREATEOBJECT="[REPLACE] jméno_třídy|jméno_objektu|
umístění[|konfigurace]]"]...
[EXECUTE="[ kontext |] spustitelný_soubor parametry"]...
[CLEARPROFILE="profil[\aplikace[\klíč]]"]...
[WRITEPROFILE="profil\aplikace\klíč|řetězec"]...
[KILLPROCESS="jméno_souboru"]...
>
Popis balíku, jak ho uvidí uživatel během instalace
po najetí myší na jeho ikonu.
</PCK>

Na první pohled se to zdá nesmírně komplikované, ovšem většina parametrů je nepovinných, takže vytvoření popisu k nějakému jednoduchému balíku je záležitostí minut. Popis balíku mezi oběma značkami je prostý text, který uživatel uvidí v bublinové nápovědě, pokud přejede myší na ikonu balíku. Tento text se také ukládá do databáze, takže je k dispozici i při případném odinstalování.

Dále si vysvětlíme význam jednotlivých atributů:

 • INDEX=celé_číslo -- Povinný parametr, který udává číslo balíku v jeho archivu. Musí to být celé číslo větší než nula a menší než 30000 (Hodnoty od 30000 jsou rezervovány pro vytvářeč archivů WIC.EXE.). Číslo se musí shodovat s číslem balíku zadaným při vytváření archivu programem WIC.EXE, viz kapitola Vytváření archivu. Tento index musí být v rámci jednoho archivu unikátní. Tento index má platnost pouze v daném archivu a není ukládán do databáze. V různých archivech tak mohou existovat různé balíky se stejným indexem. Typicky jsou všechny balíky číslovány od jedné. Pokud chceme identifikovat balík poté, co byl nainstalován, musíme použít jeho jednoznačnou identifikaci: atribut PACKAGEID.
 • PACKAGEID="dodavatel\aplikace\balík\hlavní\vedlejší[\revize]" -- Povinný parametr, který jednoznačně identifikuje balík v globální databázi. Díky tomuto atributu je WarpIN schopen zjistit, zdali je balík (případně jeho starší verze) na počítači již nainstalován. Tato identifikace se musí skládat přesně z pěti nebo šesti řetězců oddělených zpětným lomítkem. Řetězce mají tento význam:
  • dodavatel je jméno společnosti nebo jednotlivce. Tento údaj se zobrazuje uživateli.
  • aplikace je jméno aplikace, ke které tento balík přísluší. Toto jméno pak seskupuje jednotlivé balíky stejné aplikace dohromady, jak je vidět při zapnutí stromového pohledu.
  • balík je jméno balíku, které se ukládá do databáze. Uživatel ho vidí jen v databázovém módu, při instalaci vidí uživatel hodnotu atributu TITLE.
  • hlavní udává hlavní číslo verze.
  • vedlejší udává vedlejší číslo verze.
  • revize je nepovinný parametr, udávající číslo revize balíku. Pokud není uvedeno, je nastaveno na nulu.
 • Příklad:

  PACKAGEID="SuperSoft\Super textový editor\Slovník\1\0"

  Poznámky k atributu PACKAGEID:

  1. Při psaní identifikace se rozlišují malá a velká písmena. Tedy SuperSoft není to samé co SUPERSOFT.
  2. Při použití ASCII znaků nad 127 by měl být použit atribut CODEPAGE u otevírací značky <WARPIN>. Jinak není zajištěno, že budou balíky správně porovnávány.
  3. V podřetězcích lze používat mezery.
 • TITLE="název_balíku" -- Povinný parametr, udávající jméno balíku, které bude zobrazeno u jeho ikony během instalace. Může být, ale nemusí, stejné jako jeho skutečné jméno, které bude uloženo do databáze. Název balíku je také ukládán do databáze a je tedy zobrazován i během deinstalace.
 • EXTERNAL="[REQUIRED$\mid$]archiv" -- Nepovinný parametr, udávající, že popisovaný balík není umístěn v tomto archivu. Specifikovaný archiv je hledán v tom samém adresáři, jako je umístěn současný archiv. Pokud není nalezen, balík je ignorován a není nainstalován. Pokud je ovšem zapnutý přepínač REQUIRED a balík není nalezen, instalace skončí s chybou. Při nalezení externího archivu se nečte jeho skript, pouze se kontrolují indexy balíků. To znamená, že se bude pouze hledat balík s indexem, který byl uveden v původním skriptu. Při použití více archivů najednou tak samozřejmě musejí být indexy balíků ve všech archivech jedinečné.
 • TARGET="adresář" -- Povinný parametr, určující plné jméno adresáře (např. C:\MujSoft), kam bude balík instalován. Uživatel ho samozřejmě může změnit, pokud není zapnut přepínač FIXED -- viz dále.
  Lze použít i makra, která umí WarpIN expandovat. Použije se znak dolaru, za ním v závorkách jméno proměnné. WarpIN je expanduje a uživatel už uvidí expandované hodnoty. Sám WarpIN nabízí dvě vlastní makra: WARPIN_DEFAULTAPPSPATH pro adresář aplikací a WARPIN_DEFAULTTOOLSPATH pro adresář utilit. Tyto adresáře lze nastavit přímo z prostředí WarpINu. Použijeme-li znak otazníku, expanduje se na písmeno disku, ze kterého je zaveden systém.
  Příklady:
  TARGET="$(WARPIN_DEFAULTAPPSPATH)\SuperWord"
  TARGET="$(WARPIN_DEFAULTTOOLSPATH)\SuperUtility"
  TARGET="?:\OS2\DLL"
  TARGET="$(MMBASE)\DLL"
 • BASE -- Volitelný přepínač, který určuje, že na instalačním adresáři tohoto balíku závisejí instalační adresáře ostatních balíků. Jestliže uživatel změní instalační adresář u tohoto balíku, všechny ostatní balíky se zkontrolují a pokud mají začátek cesty shodný s adresářem tohoto balíku, automaticky se upraví.
  Příklad:
  <PCK INDEX=1 ... TARGET="C:\MujSoft" BASE>Balík 1</PCK>
  <PCK INDEX=2 ... TARGET="C:\MujSoft\XXX">Balík 2</PCK>
  <PCK INDEX=3 ... TARGET="D:\Jiny">Balík 3</PCK>

  Pokud nyní uživatel změní u balíku č. 1 cestu na D:\Ahoj, cesta u balíku č. 2 se změní na D:\Ahoj\XXX a cesta balíku č. 3 zůstane nezměněna.

 • FIXED -- Volitelný přepínač, který zakazuje uživateli změnit cílový adresář. To je důležité například pro soubory instalované do systémových adresářů.
 • SELECT -- Volitelný přepínač, který zajišťuje, že balík bude na začátku vybrán k instalaci.
 • NODESELECT -- Volitelný přepínač, který zajišťuje, že daný balík bude vždy nainstalován. Uživatel nemůže tento balík z instalování vyřadit. To je užitečné například pro balíky se zapnutým přepínačem BASE.
  Tento příznak se neukládá do databáze. Jestliže jsou vyžadovány komplikovanější závislosti mezi balíky, je vhodné použít atribut REQUIRES, viz níže.
 • REQUIRES="dodavatel\aplikace\balík\hlavní\vedlejší[\revize]" nebo REQUIRES=celé_číslo -- Nepovinný atribut udávající závislost daného balíku na jiném balíku. Jiný balík musí být potom již instalován, aby mohl být nainstalován tento balík, nebo musejí být nainstalovány oba současně.
  První verze specifikuje jedinečnou identifikaci požadovaného balíku, zatímco druhá verze se odkazuje na číslo balíku (index), který je ve stejném archivu jako tento balík. Je to pouze zkratka, WarpIN si interně uloží závislost jako v prvním případě.
  Tyto závislosti se ukládají do globální databáze a jsou tedy stále k dispozici.
  Číslo verze se nebere přesně, nýbrž jako minimální nutná verze. Tak tomu bude i v případě uvedení pouze indexu balíku ze stejného archivu. Ten se převede na jednoznačnou identifikaci balíku a jeho verze bude použita jako dolní limit závislosti.
  Jeden balík může vyžadovat více dalších balíků, atribut REQUIRES tak může být veden vícekrát.
 • CONFIGSYS="výraz[$\mid$modifikátory...]" -- Tento atribut přidá do souboru CONFIG.SYS řádku výraz. Pro jeden balík může být uvedeno více takových atributů, provedou se všechny. Jestliže je tento atribut alespoň u jednoho balíku v archivu, zobrazí WarpIN při instalaci zaškrtávací políčko, kde dovoluje uživateli změny odmítnout.
  Chování závisí na případném použití modifikátorů:
  • Modifikátor UNIQUE zaručuje, že v souboru bude zadaný výraz právě jednou.
  • Modifikátor ADDRIGHT zaručuje, že hodnota napravo od rovnítka bude připojena na konec již definované hodnoty anebo bude výraz do souboru přidán.
  • Modifikátor ADDLEFT zaručuje, že hodnota napravo od rovnítka bude připojena na začátek již definované hodnoty anebo bude výraz do souboru přidán.
  • Modifikátor ADDTOP způsobí, že nová řádka bude přidána na začátek souboru CONFIG.SYS, nikoli na jeho konec.
  • Modifikátory ADDAFTER(parametr) a ADDBEFORE(parametr) způsobí, že nová řádka bude vložena za, respektive před, řádku zadanou jako parametr.
  • Modifikátor REMOVELINE způsobí, že řádka bude ze souboru vymazána.
  • Modifikátor REMOVEPART způsobí odstranění části řádky za rovnítkem.

  Chování atributu CONFIGSYS je ještě komplexnější, protože modifikátory lze různě spojovat. Je proto třeba vždy konzultovat originální dokumentaci.

 • REGISTERCLASS="jméno_třídy$\mid$cesta_k_DLL" -- Tento nepovinný atribut zaregistruje SOM třídu ve Workplace Shellu. Třída musí být umístěna v DLL souboru cesta_k_DLL.
  Jestliže má být provedeno takových registrací několik, budou provedeny v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny ve skriptu.
  Stejně jako v případě modifikace CONFIG.SYSu bude i zde uživatel na jedné obrazovce dotázán, zdali chce registrace opravdu provést.
  U jmen tříd Workplace Shellu se rozlišují malá a velká písmena. Použití tohoto atributu také vyžaduje, aby byl Workplace Shell aktivní. Jinak registrace selže.
  cesta_k_DLL musí být plná cesta k danému DLL souboru, pokud není umístěn v adresáři, do kterého ukazuje systémová proměnná LIBPATH. Opět lze použít makra, takže cesta_k_DLL může záviset na adresáři, do kterého byl instalován nějaký balík.
  Příklad:
  <PCK INDEX=2 ... REGISTERCLASS="XFolder|$(1)\xfldr.dll">
 • REPLACECLASS="staré_jméno_třídy$\mid$nové_jméno_třídy" -- Tento nepovinný atribut nahradí již registrovanou třídu nějakou novou třídou. Novou třídu je nejdříve třeba řádně zaregistrovat atributem REGISTERCLASS.
  Atribut opět vyžaduje, aby běžel Workplace Shell. Opět je nutno rozlišovat velikosti písmen. Nahrazení tříd se provedou v pořadí, v jakém byla uvedena ve skriptu, stejně jako registrace.
 • CREATEOBJECT="[REPLACE] jméno_třídy$\mid$jméno_objektu$\mid$umístění[$\mid$konfigurace]]" -- Tento nepovinný atribut vytvoří objekt Workplace Shellu. Funguje podobně jako funkce SysCreateObject, kterou lze volat z Rexxu.
  Atribut opět vyžaduje spuštěný Workplace Shell. Požadavky na vytvoření objektu budou provedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou ve skriptu.
  Jednotlivé parametry mají následující význam:
  • REPLACE způsobí, že již existující stejný objekt bude nahrazen.
  • jméno_třídy udává jméno WPS třídy, jejíž instanci vytváříme. Všechny potřebné třídy jsou registrovány (viz atribut REGISTERCLASS) před vytvářením objektů.
  • jméno_objektu udává jméno objektu (titulek), jak bude zobrazeno ve Workplace Shellu. Nelze použít uvozovky a čárky.
  • umístění udává, kde bude nově vytvořený objekt umístěn. Může to být buď ID nějaké složky (např. <WP_DESKTOP> pro plochu) anebo plná cesta. Opět lze použít makra.
  • konfigurace specifikuje nastavení, například ID objektu. Zde se můžou použít čárky, je tudíž možné uvést více nastavení najednou. Doporučuje se uvést minimálně ID objektu (např. OBJECTID=<APP_OBJECT>), jinak nebude WarpIN schopen daný objekt při deinstalaci zrušit. konfigurace by vždy měla být ukončena středníkem a její poslední částí by měla být identifikace objektu.

  Příklad vytvoření složky a v ní objektu typu program, přičemž použijeme makro k určení plné cesty ke spustitelnému souboru:

  <PCK INDEX=1
  ...
  CREATEOBJECT="WPFolder|SuperWord Installation|
  <WP_DESKTOP>|OBJECTID=<SUPERWORDFOLDER>;"
  CREATEOBJECT="WPProgram|SuperWord|<SUPERWORDFOLDER>|
  EXENAME=$(1)\bin\suprword.exe;OBJECTID=<SUPERWORD>;"
  >
 • EXECUTE="[ kontext $\mid$] spustitelný_soubor parametry" -- Tento nepovinný atribut vyvolá externí program poté, co jsou všechny balíky nainstalované. To se hodí tehdy, když je potřeba provést ještě nějaká nastavení systému nebo aplikace, která nejsou přímo podporavána WarpINem.
  spustitelný_soubor bude spuštěn v oddělené relaci příkazem CMD.EXE /C spustitelný_soubor parametry, tudíž lze spustit i Rexx skript. Spuštění se provede až po rozpakování všech souborů, lze tedy spustit i nějaký program, který byl právě nainstalován. Pro určení přesné cesty lze opět použít makra.
  kontext je parametr, který udává, co spouštěný program dělá:
  • CONFIGSYS: Program modifikuje CONFIG.SYS.
  • REGISTERCLASS: Program přidává nabo nahrazuje třídy Workplace Shellu.
  • CREATEOBJECT: Program vytváří objekty Workplace Shellu.

  V závislosti na nastavení těchto příznaků budou na jedné obrazovce zobrazena zaškrtávací políčka pro povolení daných akcí. Pokud se uživatel rozhodne provedení těchto akcí zakázat, programy nebudou spuštěny. Pokud nemá program nastaven žádný příznak, bude vždy proveden.
  U jednoho balíku lze vyvolat více externích programů.

 • CLEARPROFILE="profil[\aplikace[\klíč]]" -- Atribut určuje, která data se mají při deinstalaci daného balíku vyjmout z INI souboru. Netýká se to dat, která budou do profilu zapsána během instalace (viz atribut WRITEPROFILE), týká se to dat zapsaných do profilu během používání aplikace. Je velmi vhodné tento atribut použít, aby se po odinstalování aplikace zbytečně nezabíralo místo v INI souborech.
  Na jeden balík může být použito více těchto atributů.
  profil udává INI soubor, se kterým se má pracovat. Může to být USER pro uživatelský profil (obvykle OS2.INI), SYSTEM (obvykle OS2SYS.INI) pro systémový profil anebo cesta k nějakému INI souboru. Opět lze použít makra.
  aplikace udává jméno aplikace, která má být v profilu vyhledána. Pokud není zadána, bude vymazán celý profil. To samozřejmě neplatí v případě OS2.INI a OS2SYS.INI.
  klíč udává klíč aplikace, který má být vymazán. Není-li zadán, bude vymazána celá aplikace.
 • WRITEPROFILE="profil\aplikace\klíč$\mid$řetězec" -- Atribut určuje, jaká data se mají během instalace zapsat do profilů.
  profil, aplikace a klíč mají stejný význam jako u atributu CLEARPROFILE. řetězec udává řetězec, který se má do profilu zapsat, to jest hodnotu, která je asociována s daným klíčem.
  Atribut lze použít vícekrát a lze používat makra.
  Pomocí tohoto atributu lze zapisovat pouze řetězce, nikoli binární data. Pokud je potřeba zapsat binární data, musí to udělat sama aplikace anebo externí program spuštěný atributem EXECUTE.
  Data zapsána do profilu atributem WRITEROFILE budou při deinstalaci automaticky odstraněna.
 • KILLPROCESS="jméno_souboru" -- Nepovinný atribut, určující proces, který má být během instalace a deinstalace zrušen pomocí funkce DosKillProcess.
  Těchto atributů může být více na jeden balík.
  Tento atribut je vhodný zejména pro aplikace, které používají démona, který si zamyká soubory nebo zavádí systémové PM-hooks (zaregistrovaná volání zpět ze systému do programu) funkcí WinSetHook.
  Lze použít i na jakoukoliv jinou aplikaci, abychom se ujistili, že neběží. Není to ale příliš vhodné, neboť ukončovaná aplikace nedostane šanci uložit si svá data.
  Příklad:
  KILLPROCESS="npswps.exe"

Tělo

Stejně jako hlavička je seznamem balíků, tak tělo skriptu je seznamem uživatelských obrazovek. Tělo začíná značkou <BODY> a končí značkou </BODY>, každá obrazovka začíná značkou <PAGE> a končí značkou </PAGE>.

Jeden blok <PAGE> ... </PAGE> popisuje právě jednu obrazovku. Uživatel může přepínat mezi obrazovkami pomocí tlačítek, která jsou vespodu každé obrazovky. Obrazovky nemusejí ve skutečnosti jít za sebou tak, jak jsou napsány ve skriptu, u každé obrazovky je totiž uvedeno, jaká je ta příští.

Mezi značkami <PAGE> a </PAGE> je třeba uvést text, který má být zobrazen. Text se uzavírá do značek <TEXT> a </TEXT>. Text může být uveden i na obrazovkách, které nejsou textového typu.

Otevírací značka <PAGE> má tyto dva povinné atributy:

 1. INDEX=celé_číslo -- Udává index obrazovky, který se používá při přeskoku z jedné obrazovky na druhou tlačítkem Další. Každá obrazovka musí mít jedinečné číslo, které musí být větší než nula.
 2. TYPE="typ_obrazovky" -- Udává typ stránky. Musí to být jedna z následujících konstant:
  • TEXT: Tato konstanta určuje obrazovky, na kterých je pouze čistý text. Textových obrazovek lze vytvořit libovolné množství. Velmi se doporučuje, aby alespoň první obrazovka byla tohoto typu. Text se zapisuje mezi značky <TEXT> a </TEXT>.
  • README: Jedná se také o obrazovku zobrazující text mezi značkami <TEXT> a </TEXT>, navíc k tomu však v bloku mezi značkami <README> a </README> zobrazuje formátovaný text, který lze posouvat. Toto se využívá zejména pro zobrazení licencí nebo dlouhých sdělení typu soubor README.
   README blok může mít nastaven atributem FORMAT jeden ze tří následujících typů: PLAIN, FLOW a HTML. Ve formátu PLAIN je text zobrazen tak, jak je uveden ve skriptu. Formát FLOW podporuje zalamování řádků a odstavce. Konečně formát HTML podporuje určitou podmnožinu HTML značek pro formátování textu. Jsou to značky: <P> pro uvození nového odstavce, <BR> pro řádkový zlom uvnitř odstavce, <PRE> a </PRE> pro vysázení bez formátování monospaced fontem, <UL>, </UL>, <OL>, </OL> a <LI> pro nečíslované a číslované seznamy a jejich položky, <DL>, </DL>, <DD> a <DT> pro seznamy definicí, <B> a </B> pro tučné písmo, <I> a </I> pro italiku, <U> a </U> pro podtržení a konečně <CODE> a </CODE> pro kousky kódu.
  • CONTAINER: Jedná se o obrazovku zobrazující všechny instalovatelné balíčky a jejich detailní informace, které se specifikují v hlavičce skriptu. Právě zde uživatel vybírá, jaké balíčky se nainstalují. Tato obrazovka musí být právě jedna. Následující obrazovkou by měla být obrazovka typu CONFIGURE.
  • CONFIGURE: Obrazovka tohoto typu dává uživateli možnost vybrat si, jaké konfigurační změny povolí a jaké zakáže. Je zde i tlačítko Create response file..., které dovoluje vytvořit soubor s informace o balíkách a konfiguraci a později ho použít při CID instalaci. Tato obrazovka by měla vždy existovat, i když třeba není nic k nakonfigurování.
   Obrazovka tohoto typu je jediná možnost, jak provést tyto akce:
   1. změnit CONFIG.SYS;
   2. registrovat nebo nahradit třídy Workplace Shellu;
   3. vytvořit Response file pro CID instalaci.

   Skutečná konfigurační data nejsou uložena u této obrazovky, ale v definici balíků v hlavičce skriptu. Když dojde řada na konfigurační obrazovku, WarpIN zjistí, jaká zaškrtávací políčka jsou potřebná a případně je zobrazí. Tak může uživatel zabránit změně konfigurace.
   Na této obrazovce by značka NEXTBUTTON měla mít atribut TARGET rovný nule, což zahájí samotnou instalaci. Případně lze zobrazit ještě jednu textovou obrazovku, která bude mít TAGRET u značky NEXTBUTTON nastavený na nulu.

Minimální sled obrazovek by tedy měl být tento:

 1. úvodní obrazovka typu TEXT s pozdravem,
 2. další obrazovka typu README s licencí,
 3. obrazovka typu CONTAINER pro výběr balíků,
 4. obrazovka typu CONFIGURE.

Vytváření archivu

Nyní, když již máme připravený skript (a samozřejmě i soubory, které chceme distribuovat), schází nám udělat to poslední: vytvořit archiv. K vytváření archivu poskytuje WarpIN program WIC.EXE, který se spouští z příkazové řádky.

WIC.EXE pracuje ve čtyřech módech: mód přidávání souborů, mód přidávání skriptu, mód zobrazení archivu a mód rozpakování archivu. Všechny jsou dále probrány.

Přidávání souborů do archivu

Syntax spuštění programu WIC.EXE pro přidání souborů je následující:

wic archiv -a {číslo_balíku [-r] [-cAdresář] maska...}...
[-uexe | -U[+]]

Nejdříve je nutné uvést jméno archivu, který budeme vytvářet, případně upgradovat. Dále nesmíme zapomenout uvést přepínač -a, který značí přidávání souborů do archivu.

Pak již stačí napsat číslo balíku, který do archivu chceme přidat a masku souborů, které budou danému balíku patřit. Číslo balíku musí samozřejmě odpovídat nějakému číslu z instalačního skriptu.

Pokud použijeme přepínač -r, znamená to, že WIC bude rekurzivně prohledávat všechny podadresáře a přidávat z nich všechny soubory, vyhovující masce.

Použijeme-li přepínač -c, ihned následovaný jménem adresáře (bez mezery), WIC se před přidáním souborů přepne do tohoto adresáře. Všechny soubory pro daný balík pak musí být samozřejmě uloženy pouze v tomto adresáři nebo jeho podadresářích, nikde jinde. Naopak ale pro více balíků lze použít stejný adresář a soubory z něj rozdělit do balíků podle masky. Pozor na to, že tento adresář nesmí mít nastaven archivní atribut. Má-li ho nastaven, WIC nebude správně fungovat a nepřidá žádné soubory.

Vše mezi složenými závorkami lze opakovat, takže lze naráz přidat několik balíků. Kdykoliv najde WIC na řádce nějaké číslo, ví, že má přidat do archivu nový balík s tímto číslem.

Přepínače -u, -U a -U+ vytvoří spustitelný archiv namísto prostého WPI archivu. Po přepínači -u je nutno ještě uvést tzv. stub (viz kapitola Typy archivů). Doporučuje se uvést STUB.EXE, který je distribuován s WarpINem. Přepínač -U automaticky použije právě tento stub. Pak se také přidá balík s číslem 30000, který dovoluje provést instalaci i na systémech, kde není WarpIN nainstalován. Konečně přepínač -U+ zahrne do archivu ještě balík 30001 a umožní tak dokonce instalaci samotného WarpINu spolu s aplikací.

Přidávání skriptu do archivu

Přidání skriptu do archivu se provede zcela jednoduše. Stačí uvést za jménem archivu přepínač -s, následovaný jménem skriptu (tentokrát s mezerou). Tento přepínač lze uvést i v módu přidávání souborů do archivu, takže pak lze vše provést naráz: přidání několika balíků i přidání skriptu.

Zobrazení obsahu archivu

Obsah archivu lze vypsat na obrazovku použitím přepínače -l, který zadáme po jméně archivu. Nezadáme-li nic dalšího, vypíše se obsah celého archivu. Zadáme-li po přepínači ještě číslo balíku, vypíše se pouze obsah tohoto balíku.

Ke každému balíku dostaneme počet souborů, celkovou velikost nezkomprimovaných souborů a velikost po zkomprimování. Navíc se ještě spočtou statistiky pro všechny balíky dohromady.

Výstup pak může vypadat třeba takto:

[D:\Temp]D:\SW\WarpIN\wic.exe JSim-0_1_2.WPI -l
Archive: "JSim-0_1_2.WPI"
WPI revision: 3
Stub size: 0 bytes
Package 1
1 files, size: 1.775 bytes original
1.035 bytes compressed (42% compression)
Package 2
22 files, size: 55.380 bytes original
30.772 bytes compressed (45% compression)
Package 3
16 files, size: 125.965 bytes original
34.866 bytes compressed (73% compression)
Package 4
40 files, size: 560.584 bytes original
96.519 bytes compressed (83% compression)
Package 5
24 files, size: 1.667.871 bytes original
308.693 bytes compressed (82% compression)
Package 6
93 files, size: 189.700 bytes original
94.393 bytes compressed (51% compression)
Summary: 6 package(s), 196 files total
2.601.275 bytes original
566.278 bytes compressed (79% compression)

V případě výpisu nějakého balíku je výpis podrobnější, dané statistiky se zobrazí pro každý soubor zvlášt.

Rozbalení archivu

Rozbalení archivu se provede přepínačem -x za jménem archivu. Opět lze rozbalení aplikovat pouze na vybraný balík.

Je třeba si uvědomit, že se jedná opravdu o pouhé rozbalení, ne o plnohodnotnou instalaci. Nebude tedy provedeno žádné nastavení konfigurace, uživatel nebude informován o balíčkách apod.

Také je nutno upozornit, že ve většině případů nebudou soubory rozbaleny stejně jako v případě instalace. Tam se totiž umisťují do nově založených adresářů, které jsou uvedeny v instalačním skriptu, většinou pro každý balík jiný adresář. V případě prostého rozbalení se ale tyto adresáře nevytvářejí a všechny soubory se umisťují do aktuálního adresáře, případně do podadresářů, které existovaly při vytváření archivu.